ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Материалите и произведенията, публикувани на Сайта на ДИВЕРА – www.divera.bg са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. 
2. ДИВЕРА дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които се предоставят чрез Сайта само за лични нужди с нетърговска цел при условие, че не се нарушават авторските права на ДИВЕРА или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта.
3. Съдържанието на Сайта не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право да отпечатва цели страници от Сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия:
3.1. нито един документ или свързани с него графики от Сайта да не бъдат изменяни по никакъв начин;
3.2. нито една графика от Сайта да не бъде използвана отделно от съответния текст; и 
 3.3. авторското право, търговската марка или други декларации на ДИВЕРА и/ или техния автор да присъстват във всички копия;
3.4. не се нарушават авторските права на ДИВЕРА или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното съдържание на или чрез Сайта;
3.5. не се нарушават разпоредбите на настоящата Политика.
4. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/ или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата www.divera.bg са собственост на ДИВЕРА или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст по отношение неговата собственост, за което ДИВЕРА притежава съответното разрешение за ползване.
5. Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват с, излагат, включват каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на ДИВЕРА, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън ДИВЕРА, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на ДИВЕРА.
6. В случай, че ДИВЕРА предостави право на ползване на Съдържанието на интернет страницата на определен Потребител съгласно нарочно споразумение, съгласно което Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в предходната т. 5., правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението единствено в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от ДИВЕРА на дадения Клиент или на трети лица, които притежават/ придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване, сключено с Потребителя.
7. Никакво Съдържание, прехвърлено към Потребителя посредством комуникационни канали, в т.ч. електронни, телефон и др., или придобито от Потребителя чрез осъществяване на достъп, посещение или виждане, не представлява и не се тълкува като възникване на договорно правоотношение между ДИВЕРА и/ или служителя на ДИВЕРА, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание, и съответния Потребител.
8. Всяко използване на Съдържанието на интернет страницата за други цели, освен изрично упоменатите в настоящата Политика или в друг документ, който ги придружава, ако такъв има, е забранено.
9. Употребата на публикуваната в Сайта информация, респ. на неговото съдържание, в други сайтове е забранена, доколкото между отделен носител на авторско право и ДИВЕРА не е уговорено друго.
10. Всички предлагани от ДИВЕРА чрез Сайта www.divera.bg услуги, материали и произведения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, предоставени са изключително и само от контрагенти на Компанията за целите на извършване на онлайн обучения. ДИВЕРА не носи отговорност относно произхода и автентичността на предоставяните от нейните контрагенти материали и/ или произведения.
11. С публикуване на информация, в т.ч. материали и произведения, в Сайта от страна на потребителя, последният декларира, че е носител на съответните авторски права и предоставя своето съгласие на ДИВЕРА, вследствие на което Компанията има право да разпространява предоставеното от него съдържание посредством съответните форми за обучение, единствено за целите на услугите, предмет на Общите условия, публикувани на Сайта www.divera.bg, за времето през което съответния контрагент поддържа активен профил на Сайта на ДИВЕРА.
12. Наличният и достъпен Софтуер, чрез който ДИВЕРА предоставя своите услуги е под закрилата на авторското право и е изключителна собственост на ДИВЕРА. Разрешението за употреба на Съдържанието на Платформата, Софтуера и/ или съответните произведения е поставено в зависимост от заплащането на дължимо възнаграждение за предоставени от ДИВЕРА услуги, когато такива са престирани.
13. Предоставените препратки на Сайта на ДИВЕРА към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставяна от ДИВЕРА, с оглед на което настоящата Политика не произвежда действие по отношение използването на препратката от страна на Потребителите. ДИВЕРА не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/ или тяхното съдържание. Предоставяйки препратки към други сайтове ДИВЕРА по никакъв начин не налага и не извършва препоръки за ползване на тези сайтове или информацията, публикувана в тях на своите членове и клиенти. Посещението на сайтове, към които ДИВЕРА е предоставило препратки и всички рискове, свързани с тяхната употреба са изцяло отговорност на Потребителите.
14. Екипът на ДИВЕРА следи, но не носи отговорност за нерегламентирано разпространяване на публикуваните материали на Сайта в други сайтове, торент тракери и/ или социални мрежи. При констатиране на неправомерно поведение от страна на трети лица Потребителят, носител на съответното авторско или друго сродно право, незабавно ще бъде уведомен, а ДИВЕРА ще предприеме съответните действия така, че да съдейства за осъществяване на комуникация със съответния нарушител.
15. Потребителят заявява, че тази Политика е предоставена на неговото внимание непосредствено след зареждане страницата на www.divera.bg, запознат е с нейното съдържание и я приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като интернет сайтът www.divera.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящата Политика относно Интелектуалната собственост върху материалите и произведенията, достъпни чрез www.divera.bg.
16. Настоящата Политика е съобразена с нормите на действащото българско законодателство.
17. Разпоредбите на настоящата Политика могат да бъдат изменяни и/ или допълвани по реда, по който са приети.
18. Настоящата Политика е приета на 28.08.2015 г.

* Ако смятате, че някой от материалите, публикувани на Сайта на ДИВЕРА нарушава авторските Ви права, Молим да се свържете с нас посредством указаната форма за контакт.