ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.divera.bg
_________________________________________________________________________________________________

Платформата за обучение www.divera.bg е собственост на Фондация “АПЛИКАЦИЯ”, БУЛСТАТ: 176932129, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ПК 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Бурел, №1А и номер на вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза 20151111001.

„Асес“ ЕООД, ЕИК: 201439372, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ПК 1421, бул.“Арсеналски“, №123, е партньор в реализирането на отделни дейности на платформа за обучение www.divera.bg, включително, но не само на стопанската дейност.

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и „Асес“ ЕООД, ЕИК: 201439372 („ДИВЕРА“).

Освен ако друго е посочено изрично, думите и изразите, използвани с главни букви в тези Общи условия, имат следното значение:

ДЕФИНИЦИИ и ТЪЛКУВАНЕ
▪ IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
▪ Акаунт представлява профилът на потребителя в уебсайта, когато е приложимо.
▪ Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.divera.bg, отвеждащ потребителя към други интернет страници.
▪ Браузър е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни. 
▪ Договор за предоставяне на услуги от разстояние e всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на потребителя до ДИВЕРА лично или в качеството й на посредник като част от система за предоставяне на услуги, при което от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си и договорните им правоотношения произтичат от разпоредбите на настоящите Общи условия.
▪ Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
▪ ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.
▪ ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.
▪ Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща /непоискани търговски съобщения, SPAM/, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация /HACK/, извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви /CRACK/, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
▪ Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
▪ Интерактивна комуникация се осъществява на платформата на сайта на Компанията посредством различни способи, в т.ч. конферентна връзка, виртуална класна стая и др.
▪ Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
▪ Интернет сайт /Сайтът/ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър при изписване на електронния адрес www.divera.bg, неговите суб-домейни, включително, но не ограничено до публичната Интернет страница.
▪ Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от Сайта.
▪ Клиент e лице, независимо контрагент или краен потребител, което придобива достъп до информацията и Услугите, предоставяни от ДИВЕРА чрез съдържанието/ платформата на интернет сайта.
▪ Контрагент на Компанията е всяко лице, идентифициращо себе си като Преподавател и използващо предоставяните от ДИВЕРА услуги в това си качество.
▪ Парола за достъп е персонален цифрен/ буквен/ знаков код, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и дава право на достъп до неговия акаунт в уебсайта на Компанията.
▪ Пасивно поведение означава ненапускането на сайта www.divera.bg, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
▪ Платформа е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на клиентите до възможностите на интернет пространството www.divera.bg.
▪ Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния си адрес или достигнало до интернет страницата или сайта www.divera.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт. Понятието потребител не изключва понятието Контрагент на ДИВЕРА.
▪ Потребителски профил е обособена част от уебсайта на ДИВЕРА, съдържаща информация за контрагентите на Компанията и крайните потребители на предоставяните услуги, съхранявана при www.divera.bg, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията от разстояние между потребителя и Компанията.
▪ Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който последният се индивидуализира при регистрацията си в уебсайта www.divera.bg.
▪ Предоставяне на Услуга по смисъла на тези Общи условия е организиране, разпространяване, посредничество и провеждане на онлайн образователни и квалификационни курсове, програми и/ или беседи, както и на всякакъв друг вид продукти с образователна цел от страна на Компанията в качеството й на посредник между контрагентите на ДИВЕРА и крайните потребители на услугите.
▪ Приложимо право означава, по отношение на съответен въпрос или лице, законите, наредбите, заповедите, правилата и всякакви други разпоредби, които имат силата на закон или е общоприето, че имат подобно действие, на всеки и всякакъв правителствен /независимо дали национален, наднационален, държавен, областен, местен или на някакво друго ниво/, или друг регулаторен орган.
▪ Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
▪ Транзакция е събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга от страна на ДИВЕРА към клиент.
▪ Уебсайт/ сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес /URL/ по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Конкретно – www.divera.bg.
▪ Услуга е електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиентите възможността да закупуват продукти и/ или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние. Достъп до предоставяните чрез www.divera.bg услуги имат единствено регистрирани пълнолетни потребители потвърдили общите условия.
_________________________________________________________________________________________________

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1.“Асес“ ЕООД е търговско дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 201439372.
1.2. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на интернет страницата на ДИВЕРА и предоставяните чрез нея услуги – www.divera.bg, наричана по – долу „Сайт” от страна на трети лица, наричани по – долу „Потребители” или „Клиенти“, освен в случаите, когато между ДИВЕРА и Клиент е налице друго валидно писмено споразумение, уговарящо специални условия.
1.3. Достъпът до Услугите, предоставяни от ДИВЕРА е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпната Интернет страница www.divera.bg, чрез съдържащата се на сайта платформа, представляваща уебсайт за организиране, разпространяване и провеждане на онлайн образователни и квалификационни курсове, както и на всякакъв друг вид продукти с образователна цел, управляван от ДИВЕРА.
1.4. ДИВЕРА декларира, че интернет страницата на Компанията www.divera.bg е достъпна за всички Потребители.
1.5. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия се отнасят в две категории:
 1.5.1. Регистрирани Потребители – тези, открили свой акаунт в Сайта на ДИВЕРА, посредством достъпната в реално време /on-line/ електронна форма за регистрация. Регистрацията е задължителна само относно предоставяне на услуги и/ или посредничество от разстояние от страна на Компанията.
1.5.2. Нерегистрирани Потребители, които посещават Интернет страницата на ДИВЕРА без да извършват регистрация и да използват предоставяните от Компанията услуги и/ или посредничество.
Регистрираните Потребители имат право да използват своя персонален акаунт във връзка с всички допълнителни услуги, рекламни съобщения и кампании, организирани от ДИВЕРА в рамките на обичайната му търговска дейност.
_____________________________________________________________________________________________

РЕГИСТРАЦИЯ В WWW.DIVERA.BG
2.1. Достъпът до услугите, предоставяни от ДИВЕРА е позволен на всеки Потребител*, който е създал и регистрирал Потребителски профил в Сайта на Компанията. Процедурата по регистрация на Сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за предоставяне/ получаване на услугите, предлагани на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр като зададете съответно изискуемите данни. При успешно приключване на регистрацията Потребителят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в Сайта Потребителски профил. Чрез електронен избор на Сайта могат да бъдат предоставяни единствено услугите, които системата позволява да бъдат поискани от страна на клиента.
2.2. Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата. ДИВЕРА не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента.
2.3. Юридическите лица, ползватели на услугите, предоставяни от Компанията, както и клиентите на ДИВЕРА получават възможност за допълнителен достъп до нивата на платформата www.divera.bg за целите на изпълнение на договорните отношения между страните.
_____________________________________________________________________________________________

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
3.1. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн платформата продукти и предоставяните услуги включително, но не само провеждане на онлайн образователни и квалификационни курсове, програми и/ или беседи е предоставена от контрагентите на Компанията – защитени от Закона за авторското право и сродните му права съгласно Политиката на интелектуалната собственост, публикувана на Сайта, като „Дивера
*Потребител по Договор за предоставяне на услуги от разстояние по смисъла на тези Общи условия не може да бъде дееспособно физическо лице, не навършило 18 /осемнадесет/ години.

„Асес“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, нейната автентичност и произход; вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
3.2. Всички цени, свързани с представени продукти и/ или услуги са в български лева /BGN/ и включват данък добавена стойност /ДДС/.
3.3. Цялата информация, използвана за описание на продукти и/ или услуги, публикувана на Интернет страницата като текст / статични / динамични изображения/ мултимедийни презентации/ други не представлява договорно задължение за ДИВЕРА, а начин на представяне на съответното съдържание на Сайта.
3.4. При представянето на продукти/ услуги ДИВЕРА си запазва правото да използва и други съпътстващи/ индиректно свързани с основния продукт онлайн обучения и пр., като е възможно стойността на последните да не е включена в цената на основния продукт.
3.5. Цените на предоставяните чрез Сайта продукти и/ или услуги се формира от Контрагентите на ДИВЕРА и в този смисъл Компанията не е овластена да предлага промоционални пакети освен в случайте, когато между контрагента на ДИВЕРА и Дружеството е постигнато споразумение.
3.6. Цената на продуктите и услугите, включително и на заявените за покупка запазва своята стойност от времето на поръчката до нейното финално реализиране в рамките на срока, индикиран на електронната форма съдържаща конкретното предложение.
____________________________________________________________________________________________

ПОРЪЧКА

4.1. Публикуването на Сайта има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка/ участие в провежданите на платформата www.divera.bg онлайн обучения и предоставяните чрез нея услуги. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаното от него по вид и форма обучение. Контрагентите на Компанията, от своя страна, заплащат на „Дивера България“ своето участие в платформата съгласно Тарифа, оповестена на Сайта. Заплащането става по начина, указан в т. 4.9. по – долу. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ДИВЕРА чрез www.divera.bg на формата за заявка попълнена правилно от Клиента в процеса на поръчка ДИВЕРА чрез www.divera.bg се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му предостави достъп до съответните материали или платформата за провеждане на онлайн обучения в срок от 24 часа след постъпване на дължимата сума по сметката на Компанията, посочена на сайта. ДИВЕРА не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/ или непълни данни в направена поръчка чрез своя Потребителски профил на адрес www.divera.bg.
4.2. Всеки Клиент на ДИВЕРА може да поръча предлаганите от Дружеството и избрани от него продукти или услуги по всяко време само и единствено чрез Потребителския си профил в Интернет страницата www.divera.bg като попълни цялата необходима информация в съответната форма за заявка.
4.3. Попълвайки своята форма за заявка Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на участие в конкретно обучение или за неговото създаване е предоставена, вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в тези Общи условия – Извършена поръчка.
4.4. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че ДИВЕРА може да се свърже с него чрез всички налични/ одобрени от ДИВЕРА средства за комуникация във връзка с различни ситуации от комуникационно значение, които биха могли да възникнат по време на изпълнение/ предоставяне на избраната услуга.
4.5. ДИВЕРА има право едностранно да прекрати поръчка направена от потребител, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при възникване на следните ситуации:
4.5.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;
4.5.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат/ нанасят вреда или негативи от всякакъв вид на ДИВЕРА и/ или на неговите партньори;
4.6. След като Клиентът потвърди сумата на поръчката или ДИВЕРА информира Клиента относно валидността на поръчката, което представлява потвърждение за сключения между Страните договор, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за предоставяне на услуги от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.
4.7. В случай, че Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени/ приети от Клиента към момента на промяната.
4.8. Клиентът може да заплати цената на заявената услуга посредством Банков превод по банкова сметка на ДИВЕРА в лева, оповестена на Сайта. Останалите методи за заплащане са фиксирани на електронната форма, съдържаща конкретното предложение, а именно: epay, paypal, easypay, пощенски запис, плащане с кредитна/ дебитна карта.
4.9. Контрагентите на ДИВЕРА, приели качеството „Преподавател“ получават своето възнаграждение съгласно Тарифата, оповестена на Сайта след изтичане периода на съответното обучение в неговата цялост или конкретен модул в случаите, когато последното се провежда на части, независимо дали цената за цялото обучение е заплатена към Компанията еднократно или поетапно.
4.10. Извършването на поръчка/ заявка по телефон е недопустимо.
4.11. В случай, че предоставяната услуга е съпътствана от сертификат, който се издава след нейното изпълнение и усвояване от Клиента, то Компанията изпраща по електронен път на последния необходимия документ в рамките на 3 /три/ работни дни след успешното финализиране на обучението – обстоятелство, което следва да бъде потвърдено чрез платформата от страна на преподавателя. Сертификатите за успешно преминало обучение се издават от лицето, престирало услуги по обучение на съответния клиент.

Отказ. Замяна. Връщане на продукти
4.12. Клиентът може да се откаже от предоставяне на услуги по смисъла на тези Общи условия в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на направена, но не изпълнена поръчка, без да посочва причина. Правото на отказ се счита упражнено при условиe, че Клиента изпрати уведомление на хартиен или друг траен носител до ДИВЕРА преди изтичане на посочения в предходното изречение срок.
4.13. В случай, че предоставянето на избраната услуга е стартирано по желание на клиента, последният дължи на Компанията сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който клиента е уведомил ДИВЕРА относно своето намерение да упражни правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.
4.14. Отказът на Клиента – физическо лице, влиза в сила и договорът се прекратява ако уведомлението по т. 4.12 по – горе е изпратено в срок и е налице изпълнение на посоченото в предходната т. 4.13. от тези Общи условия изискване.
4.15. Клиентите на ДИВЕРА могат да искат замяна на избраните от тях продукти/ услуги, според договорните отношения в следните ситуации:
4.15.1. Клиентът е извършил техническа грешка при избора на услуга.
Клиентът може да иска замяна като информира за това Дружеството в срок от 14 /четидинадесет/ дни от датата на доставка, респ. осъществен достъп до платформата, като се задължава да посочи причина. Правото на замяна се счита упражнено при условиe, че Клиента изпрати уведомление на хартиен или друг траен носител до ДИВЕРА преди изтичане на посочения в предходното изречение срок. В случай, че възникнат разходи по замяна на продуктите/ услугите, те са за сметка на Клиента.
4.16. Клиент на ДИВЕРА не може да върне закупен продукт и/ или услуга в следните ситуации:
4.16.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите описани в т. 4. 15.1. по – горе;
4.16.2. искането за отказ от поръчка на продукт не е изготвено по надлежния ред и/ или не е изпратено и получено от ДИВЕРА в срока, указан по – горе.
4.16.3. ДИВЕРА си запазва правото да не приема обратно материали, които поради своето естество, характер и носител не могат да бъдат върнати.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИВЕРА
5.1. Компанията се задължава да предприеме необходимото така, че съдържанието на Сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент.
5.2. Компанията се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно, само за целите на съответните правоотношения.
5.3. Компанията има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до интернет страницата си на определени Потребители в следните случаи:
5.3.1. Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет страницата на Компанията, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/ или заплашителни текстове и/ или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
5.3.2. Потребителят с действията си накърнява доброто име на ДИВЕРА, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори.
5.4. В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/ или при поискване от компетентните органи на Република България, Компанията има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
5.5. Компанията се задължава да заплати на своите контрагенти възнаграждение за осъществено обучение през платформата на Компанията съгласно Тарифата, оповестена на Сайта след изтичане периода на съответното обучение в неговата цялост или конкретен модул в случаите, когато последното се провежда на части, независимо дали цената за цялото обучение е заплатена към Компанията еднократно или поетапно. Заплащането на възнаграждение се извършва срещу издадена фактура или друг финансов документ, където е приложимо.
5.6. Компанията има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от Общите условия, приложими към Договорите за предоставяне на услуги от разстояние, които последното сключва по занятие.
_____________________________________________________________________________________________

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1. При първоначална регистрация в електронната система на Дружеството Потребителят се задължава да посочи трите си имена, персонален e-mail адрес, точен и валиден телефон за връзка.
6.2. Всеки Контрагент на Компанията има право да публикува единствено материали, които са обект на негова лична авторска или интелектуална собственост, или чужди материали, за които има права, лиценз или разрешение за публикация.
6.3. Контрагентите са длъжни да осъществят всяко обучение съгласно предложението, индикирано в съответната електронна форма, в неговата цялост и за срока, за който е обявено. В случай, че някое от посочените обстоятелства не е изпълнено Компанията има право да възстанови на клиента съответно цялата или част от заплатената от него сума, представляваща цена на обучението при условие, че последният е предявил основателни претенции по отношение качеството и изпълнението на обявеното обучение съгласно текста на т. 6.5. по – долу. При кумулативно наличие на описаните в предходното изречение обстоятелства контрагентът не получава възнаграждение съгласно разпоредбите на раздел IV по – горе.
6.4. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира в Сайта на Компанията не му дава никакви други права освен правото да се идентифицира на интернет страницата на ДИВЕРА посредством комбинация от избраното потребителско име и парола за достъп. В случаите, когато Потребителят промени потребителското си име, Компанията не се счита задължена да проверява и не носи отговорност за достоверността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица върху конкретното, избрано от Потребителя наименование, и в частност право на име или други лични права, право върху фирма, право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
6.5. Потребителите имат право да предявят своите претенции по отношение на проведено обучение, когато такива са налице, през своя профил на Сайта на Компанията. Същите следва да изложат в писмен вид своите мотиви. Претенция се счита за надлежно упражнена в случай, че е депозирана пред Компанията в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след края на осъщественото обучение.
6.6. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на www.divera.bg.
6.7. При участие на Потребителя във форум и/ или блог, и/ или интерактивна комуникация в Интернет страницата и платформата за обучения на ДИВЕРА, Потребителят се задължава да спазва следните изисквания:
6.7.1. да поставя съобщения, изписани само на български език, като има право да използва писмените знаци на латинския език единствено с цел изясняване на изказа, както и при технологични термини, търговски марки и брандове, идиоми и жаргон. Текстове на английски или друг език ще бъдат редактирани от съответните администратори, освен ако конкретното обучение не се извършва на чужд език;
6.7.2. да не поставя нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/ или изображения, накърняващи честта и достойнството на друг Потребител или доброто име на Компанията;
6.7.3. да не поставя търговски, рекламни текстове и/ или изображения, както и off-topic (нерелевантни) съобщения.
6.8. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страницата на ДИВЕРА, има право да изрази мнения и препоръки по отношение на настоящите Общи условия чрез изпращане на e-mail aдрес, посочен в секция „Контакти“ на www.divera.bg.
_____________________________________________________________________________________________

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
7.1. Със създаване на Потребителски профил на Интернет страницата, Потребителят приемайки настоящите Общи условия, се съгласява по подразбиране да получава Брошури и/ или Известия от ДИВЕРА и неговите търговски партньори.
7.2. Отказът от получаване на Брошури и/ или Известия от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко време посредством:
7.2.1. използването на специално указана интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и/ или Известие;
7.2.2. отказ от получаване на Брошури и/ или Известия чрез страниците с ограничен достъп в специалната част на всеки Потребителски профил;
7.2.3. свързване с ДИВЕРА чрез формата за контакт, указана на Сайта, без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.
7.3. Отказът от получаване на Брошури и/ или Известия от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.
7.4. ДИВЕРА си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/ или Известия, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/ или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ДИВЕРА или допълнително предизвестие.
7.5. ДИВЕРА няма да включва в Брошурите и/ или Известията към Клиент никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с ДИВЕРА по време на изпращането на Брошурата и/ или Известието.
7.6. С приемане на тези Общи условия всеки Клиент на Компанията се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него е-mail адрес и телефон повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения /SMS/ от ДИВЕРА, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни услуги, предоставяни от ДИВЕРА.
7.7. Информацията за данните за контакт, предоставени от Клиентите на Компанията ще бъде използвана от ДИВЕРА в рамките поставени от политиката на поверителност. ДИВЕРА си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/ или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/ или съобщения отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ДИВЕРА и без допълнително предизвестие.
7.8. Всеки Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения /SMS/ от ДИВЕРА за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време /от 09:00 до 17:00 ч. – всеки работен ден от понеделник до петък/ на телефона, посочен в секцията за контакти на Сайта или изпрати е-mail.
7.9. ДИВЕРА събира лични данни и специална информация от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на клиентите за следните цели:
▪ Достъп и потвърждение на предоставена услуга;
▪ Управлението на онлайн обученията, провеждани на платформата на ДИВЕРА, изградена и съобразена с основното занятие на Компанията, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото българско законодателство;
▪ Осигуряване на достъп до услуги;
▪ Изпращане на Брошури и/ или Известия;
▪ Контактуване, свързано с обслужване на клиенти или за статистически цели.
7.10. ДИВЕРА си запазва правото, без изрично писмено съгласие на Потребителите, да събира други данни /IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри/, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата от страна на клиента, като данните могат да бъдат използвани от ДИВЕРА за подобряване на предоставяните услуги или със статистически цели, освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на тези Общи условия, ако действията на Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на ДИВЕРА и/ или на трети лица – търговски партньори на ДИВЕРА.
7.11. ДИВЕРА се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Потребителите на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че ДИВЕРА може да предостави данни, съдържащи лична информация на Клиент единствено с оглед изпълнение на упоменатите цели.
7.12. Използвайки своя акаунт на Интернет страницата, всеки Потребител има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира своевременно промяна, ако и когато такава е извършена.
7.13. ДИВЕРА гарантира, че личните данни на Потребителите, събрани чрез формата за контакт, обявена на Сайта ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.
7.14. ДИВЕРА не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.
7.15. Действия, водещи до посочените по – долу цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата/ Съдържанието и/ или ДИВЕРА и в този смисъл Компанията ще предприеме съответните мерки предвидени в закона срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел/и/:
7.15.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент използвайки Профил или друг метод;
7.15.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от ДИВЕРА към неговите Клиенти;
7.15.3. повлияване на работата на сървъра/ сървърите на Интернет страницата;
7.15.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от ДИВЕРА към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.
7.16. ДИВЕРА си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/ или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.
7.17. Използване на „бисквитки“ и интернет маркетинг:
Уеб сайтът www.divera.bg може да ползва „бисквитки“ с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. „Бисквитките“ се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.divera.bg. Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на указания линк за отказ вграден в този тип реклами.
7.18. Имейлинг политика:
При осъществяване хипотезата на т. 10.3. по – долу в тези Общи условия се счита, че Потребителят е дал предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения”, отправяни от ДИВЕРА по електронната поща, посочена от него при създаване на акаунт в електронната система на Компанията. В случай, че Потребителят не желае да получава съобщения от ДИВЕРА разполага с възможност да се отпише чрез изрично указан линк, присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.
7.19. С оглед разпоредбата на чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за електронната търговия ДИВЕРА информира Потребителите относно възможността заявения от тях електронен адрес да е включен в Регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, воден от КЗК – обстоятелство, което би възпрепятствало информирането на Потребителите относно допълнителни услуги, промоции, рекламни съобщения и кампании, организирани от ДИВЕРА в рамките на обичайната му търговска дейност.
_____________________________________________________________________________________________

ОТГОВОРНОСТ. ГАРАНЦИИ
7.1. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Компанията в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация, в т.ч. измамна информация по отношение предоставените от него лични данни, в т.ч. e-mail адрес и банкова сметка във връзка с ползване на услугите, предоставяни от ДИВЕРА чрез Интернет страницата www.divera.bg.
7.2. Чрез използването на Интернет страницата www.divera.bg, в т.ч. нейното съдържание или предоставяните чрез нея услуги Потребителят носи отговорност за всички неправомерни последствия, настъпили от това използване. Потребителят носи отговорност за всякакви имуществени, интелектуални или вреди от всякакъв друг характер, причинени на Интернет страницата www.divera.bg по отношение на нейното съдържание или предоставяните чрез нея услуги, пред ДИВЕРА или трето лице, с което ДИВЕРА има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.
7.3. ДИВЕРА и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица /включително всякакви преки, непреки, наказателни или косвени загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, нарушена репутация, загуба на данни, поръчки, използване на парични средства, както и загуби или щети, възникнали или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, било по силата на предявен иск за небрежност, по силата на договор или по друг начин/, в някаква връзка с използването на Сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Сайта, или във връзка с типа на представеното съдържание на Сайта; грешки или пропуски в Съдържанието; уебсайтове, свързани със Сайта, или материалите на такива уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Сайта или уебсайтове, свързани със Сайта. Настоящите условия не изключват или ограничават отговорността на ДИВЕРА, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство.
7.4. Компанията не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на www.divera.bg, когато последните са обусловени от повреди и/ или сривове в комуникационните канали с финансови институции, НОИ и др., в комуникационните средства за връзка, както и при закъснения/ отклонения в мрежите на мобилните оператори.
7.5. ДИВЕРА не предлага никакви директни или косвени гаранции, че предоставяните чрез Сайта услуги и/ или продукти:
7.5.1. ще задоволяват и ще отговарят на представите и персоналните изисквания на Потребителя;
7.5.2. ще бъдат лишени от каквито и да било пропуски.
7.6. Операторите, мениджърите и/ или собствениците на Интернет страницата не носят отговорност относно щети, настъпили в резултат на, но не ограничително, придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзки, транзакции или сътрудничество, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някое от лицата, които директно или индиректно рекламират на Интернет страницата на Компанията.
7.7. ДИВЕРА не носи отговорност в случай, че Потребителя бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на ДИВЕРА и предлагат услуги от името на Компанията без да са изрично оторизирани. Потребителят информира ДИВЕРА относно неправомерното поведение на трети лица използвайки данните за контакт, публикувани на www.divera.bg.
7.8. ДИВЕРА не носи отговорност за допуснати технически грешки или неточности в описанията на услугите в Сайта.
7.9. Всеки Потребител, който сметне, че съдържанието на Сайта накърнява авторско право или друго сродно такова може да се свърже с ДИВЕРА чрез наличните данни за контакт, публикувани на www.divera.bg, така че ДИВЕРА да може да се запознае със съответното становище, да вземе информирано решение и да предостави адекватен отговор.
7.10. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, никоя страна по тези Общи условия не следва да бъде задължена на другата страна при наличие на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/ или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че обективната невъзможност за изпълнението на задълженията е настъпило вследствие на непреодолима сила /форсмажор/, каквато по своята същност представляват: Природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни органи и организации, политически подразделения и официални лица, както и на някое гражданско или военно ведомство; случаи на война, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, други мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други доминиращи политически организации; експлозии.
7.11. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи негативните последствия. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
7.12. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие се счита освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договор, сключен с Компанията и при наличие на съответните законови предпоставки.
7.13. Ако в срок от 15 /петнадесет/ дни от момента на уведомяване за настъпилото събитие, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.
7.14. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни своите задължения по договора в рамките на 30 /тридесет/ дни от момента на настъпване на събитието ако настъпилото събитие е възпрепятствало страната да изпълни добросъвестно договора.
7.15. При констатиране на нарушения на тези Общи условия от страна на Клиентите на Компанията, ДИВЕРА има право да блокира профила на съответното лице като изтрие всичката информация, находяща се на използваната за реализиране на заявена услуга платформа.

_____________________________________________________________________________________________

ПОВЕРИТЕЛНОСТ
8.1. Потребителят се задължава без изричното писмено съгласие на ДИВЕРА да не разкрива пред трети, конкурентни на Компанията страни информацията, станала му известна във връзка с Договора за предоставяне на услуги от разстояние, сключен между Страните с оглед на обстоятелството, че неговото съдържание, действие и изпълнение са строго поверителна информация, освен в случаите когато разкриването на тази информация се изисква от регулаторен или държавен орган със съответна юрисдикция, на която някоя от Страните се подчинява или се отнася към или когато такава информация има публичен характер или е публикувана на Сайта.
8.2. Потребителят носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциалната информация по предходната точка с трети лица.
8.3. Предоставените от Потребителя лични данни във връзка с регистрацията на последния в електронната система на Компанията и предоставянето на услуги чрез Сайта са строго поверителни.
8.4. Политиката на поверителност на ДИВЕРА се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Потребителите на Сайта на Компанията. ДИВЕРА не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.
______________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1. Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронна поща /e-mail/, посочена от него след регистрацията му на интернет страницата на ДИВЕРА.
9.2. В случай, че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя акаунт при www.divera.bg. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща /e-mail/ ще се считат за получени.
9.3. Всички съобщения и изявления, в т.ч. търговски съобщения, адресирани от която и да е от Страните на посочените в www.divera.bg адреси, в т.ч. електронни, се считат за получени и приети от другата страна след изтичане на 3 /три/ дни от изпращане на съответния текст.
9.4. Контактите, осъществени от страна на ДИВЕРА чрез средства за дистанционна /електронна/ комуникация /например e-mail/ съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.
9.5. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Потребителят позволява на ДИВЕРА да използва данните му за обратна връзка посредством наличните начини, включително и по електронен път.
9.6. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава ДИВЕРА да осъществи обратна връзка с Клиента.
____________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
10.1. С влизане в www.divera.bg Потребителят потвърждава, че му е известно, че предоставянето на неговите лични данни в хода на използването на интернет страницата на ДИВЕРА е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на предоставяните от ДИВЕРА услуги, в т.ч. сключването и управлението единствено на Договорите, които Компанията сключва по занятие, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото българско законодателство. По-конкретно Потребителят се съгласява за:
▪ предоставянето на личните му данни на представители на ДИВЕРА и негови външни консултанти и/ или посредници /счетоводители, одитори, маркетингови и други специалисти/, на трети лица с предмет на дейност организиране на образователни и квалификационни курсове, както и предоставяне на услуги чрез електронни средства – лица, на които ДИВЕРА е възложило изпълнението на функции по ЗЗЛД;
▪ обработването и използването на личните му данни за целите и във връзка с предоставяне на услугите съгласно тези Общи условия;
▪ обработването и използването на личните му данни за маркетингови цели, включително директен маркетинг;
▪ използването на личните му данни за целите на планиране, отчетност и статистика.
В качеството си на регистриран Администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, Компанията декларира, че предоставените от Потребителя лични данни в хода на използването на www.divera.bg ще бъдат използвани в съответствие с действащото законодателство в Република България и няма да бъдат предоставяни на трети лица. Достъп до личните данни в Регистър “Клиенти”, воден от Компанията имат единствено държавни или обществени органи, които по силата на специален нормативен акт имат право на такъв достъп при спазване на законоустановените процедури.
10.2. С влизане в www.divera.bg Потребителят потвърждава, че му е известно, че в определени случаи Компанията би могла да събира информация за Потребителя, която не го идентифицира лично например чрез IP адрес, вида на интернет браузъра, който Потребителя използва, вида на операционната система, която използва, и името на домейна на уебсайта, от който е дошъл на Сайта на ДИВЕРА. Това са статистически данни за действията и поведението на Потребителите при разглеждането на уебсайтове и те не следва да се идентифицират като „лични данни” по смисъла на закона и могат да се ползват за подобряване на услугите, предоставяни от ДИВЕРА.
10.3. Потребителят заявява, че тези Общи условия са предоставени на неговото внимание непосредствено след зареждане страницата на www.divera.bg, запознат е със съдържанието на тези Общи условия и ги приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като интернет сайтът www.divera.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на интернет страницата на ДИВЕРА.
10.4. В случай, че Потребителят декларира писмено своето несъгласие изцяло или отчасти, и/ или отмени своето съгласие относно настоящите Общи условия:
10.4.1. Потребителят се отказва от: достъп до услугите, предоставяни от ДИВЕРА чрез Сайта; получаването на Брошури/ Известия или друга комуникация от страна на ДИВЕРА /електронна, телефон и др./;
10.4.2. ДИВЕРА се задължава да изтрие цялата лична информация, предоставена от Потребителя от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност към другата, освен в случаите на реализиран договор за предоставяне на услуга от разстояние и предоставени неверни или измамни данни от страна на Потребителя по смисъла на закона и тези Общи условия.
10.5. Потребителят разполага с възможност по всяко време да промени своето решение относно приемане или отхвърляне на настоящите Общи условия, като за всяко несъгласие с текста на тези Общи условия следва да уведоми Компанията на посочената форма за контакт в Сайта.
10.6. Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на интернет страницата на ДИВЕРА – www.divera.bg, вкл. за целите на предоставяните от Компанията услуги от разстояние чрез Сайта, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата в гр. София, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Арбитражната такса, разноските на Арбитражния съд и разноските на страните се присъждат в тежест на страните, така както постанови Арбитражния съд, съобразно Правилника за дела, основани на арбитражни споразумения.
10.7. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.
10.8.Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.
10.9. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/ или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.
10.10. Настоящите Общи условия имат силата на Договор за предоставяне на услуги от разстояние за страните, които са ги потвърдили посредством начините, указани по – горе в тези условия.
10.11. Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на www.divera.bg в 00:00 ч. на деня, в който влизат в сила.
10.12. ДИВЕРА си запазва правото да извършва промени както по настоящите Общи условия, така и всякакви други промени по отношение Интернет страницата, нейната структура и предоставяните услуги, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/ или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите на Компанията.
10.13. Настоящите Общи условия са приети на 28.08.2015 г.