ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика на поверителност има за цел да разясни как се събира, използва и споделя лична информация относно контрагентите на ДИВЕРА и Потребителите на услугите, предоставяни чрез нашия уеб сайт – www.divera.bg, наричан по – долу Сайта. Моля, при разглеждане на настоящата Политика да вземете предвид обстоятелството, че основната цел на нашия Сайт, респ. услугите, които предоставяме, е да Ви позволят да вземете своето участие в желаните от Вас онлайн обучения, програми и курсове.
Ето защо, за целите на настоящата Политика на поверителност, ние ще разглеждаме предоставената от Вас информация след осъществено сърфиране на нашия Сайт в следните две категории:
▪ персонална информация, свързана с използването на характеристиките на Сайта или услугите, предоставяни чрез него, в т.ч. и без ограничения заявка за записване на онлайн обучение, програма или курс, и
▪ информация, свързана с участие в онлайн обучение, програма или курс, в т.ч. и без ограничения текущи разговори, беседи, обща комуникация с преподаватели /наричани по – долу контрагенти на ДИВЕРА/ и/ или други участници в съответното обучение /наричани по – долу Потребители/, засягаща изцяло предмета и процеса на обучение до момента на неговото финализиране.
Настоящата Политика на поверителност засяга общия термин „информация“, а не онази специфична информация, предоставяна от Потребителите в процеса на провеждане на онлайн обучение.

1. С влизане в Сайта на ДИВЕРА – www.divera.bg Потребителят потвърждава, че му е известно, че предоставянето на неговите лични данни в хода на използването на интернет страницата на ДИВЕРА е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на провеждането и управлението единствено на онлайн обученията, провеждани на платформата на ДИВЕРА, изградена и съобразена с основното занятие на Компанията, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото българско законодателство. По-конкретно Потребителят се съгласява за:
▪ предоставянето на личните му данни на представители на ДИВЕРА и негови външни консултанти, доставчици на услуги, сътрудници и/ или посредници /счетоводители, одитори, маркетингови и други специалисти/, на трети лица с предмет на дейност провеждане на дистанционни обучения – лица, на които ДИВЕРА е възложило изпълнението на функции по ЗЗЛД;
▪ предоставянето на личните му данни на негов работодател в случай, че онлайн обучението е записано в рамките на бизнес програма и Потребителят е ангажиран с конкретното обучение в качеството си на служител;
▪ обработването и използването на личните му данни за целите и във връзка с реализиране на предстоящо онлайн обучение, програма или курс;
▪ обработването и използването на личните му данни за маркетингови цели, включително директен маркетинг;
▪ използването на личните му данни за целите на планиране, отчетност и статистика.

2. В качеството си на регистриран Администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, Компанията декларира, че предоставените от Потребителя лични данни в хода на използването на www.divera.bg ще бъдат използвани в съответствие с действащото законодателство в Република България и няма да бъдат предоставяни на трети лица. Достъп до личните данни в Регистър “Клиенти”, воден от Компанията имат единствено държавни или обществени органи, които по силата на специален нормативен акт имат право на такъв достъп при спазване на законоустановените процедури.

3. С влизане в Сайта на ДИВЕРА – www.divera.bg Потребителят потвърждава, че му е известно, че в определени случаи Компанията би моглa да събира информация за Потребителя, която не го идентифицира лично например чрез IP адрес, вида на интернет браузъра, който Потребителя използва, вида на операционната система, която използва, и името на домейна на уебсайта, от който е дошъл на Сайта на ДИВЕРА. Това са статистически данни за действията и поведението на Потребителите при разглеждането на уебсайтове и те не следва да се идентифицират като „лични данни” по смисъла на закона и могат да се ползват за подобряване на услугите, предоставяни от ДИВЕРА.

4. С влизане в Сайта на ДИВЕРА – www.divera.bg или посредством регистриране на Профил на Сайта Потребителят, посредством използване платформата на Сайта, потвърждава своето съгласие относно събирането, използването и разкриването на лична информация на Сайта и/ или във връзка с конкретно онлайн обучение, както е приложимо в съответствие с настоящата Политика на поверителност.

5. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до предоставените от него Лични данни в хода на използване на платформата на ДИВЕРА, както и на корекция на тези Лични данни. Предоставените от Потребителя Лични данни са строго поверителни.

6. Потребителят се задължава без изричното писмено съгласие на ДИВЕРА да не разкрива пред трети, конкурентни на Компанията страни информацията, станала му известна във връзка с провежданите онлайн обучения, програми и курсове, в т.ч. цялостния процес по обслужване, реализиран от ДИВЕРА, с оглед на обстоятелството, че съдържанието на материалите и произведенията, на база на който се извършва конкретно обучение е поверителна информация, която се предоставя персонално, освен в случаите когато разкриването на тази информация се изисква от регулаторен или държавен орган със съответна юрисдикция, на която някоя от Страните се подчинява или се отнася към или когато такава информация има публичен характер или е публикувана на Сайта. Потребителят носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциалната информация по предходното изречение с трети лица.

7. Политиката на поверителност на ДИВЕРА се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Потребителите на Сайта на Компанията. ДИВЕРА не е отговорна за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

8. Потребителят заявява, че тази Политика е предоставена на неговото внимание непосредствено след зареждане страницата на www.divera.bg, запознат е с нейното съдържание и я приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като интернет сайтът www.divera.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящата Политика на поверителност, достъпна чрез www.divera.bg.

9. Настоящата Политика е съобразена с нормите на действащото българско законодателство.

10. Разпоредбите на настоящата Политика могат да бъдат изменяни и/ или допълвани по реда, по който са приети.

11. Настоящата Политика е приета на 28.08.2015 г.

* Ако смятате, че е налице фактор, който нарушава разпоредбите на настоящите Правила за поверителност, Молим да се свържете с нас посредством указаната форма за контакт.